Các hàm cơ bản trong Appsheet
0
Hàm ISNOTBLANK()
3

Hàm ISNOTBLANK() Giá trị có hiện hữu không? Trả về một biểu thức Yes/No như sau: TRUE nếu mục được chỉ định có giá trị. FALSE nếu mục được chỉ định không ...

0
Hàm ISBLANK()
1

Hàm ISBLANK Giá trị có trống "" không? Trả về một biểu thức Yes/No như sau: TRUE nếu mục được chỉ định không có giá trị. (Danh sách trống không có giá ...

0
Hàm EXTRACTCHOICE()
0

Hàm EXTRACTCHOICE() Trích xuất một giá trị Có/Không trong giá trị văn bản Trả về một biểu thức Yes/No dựa trên việc yes, true, no hoặc false xuất hiện đầu ...

0
Hàm CONTAINS()
0

Hàm CONTAINS() Văn bản có chứa đoạn không? Trả về một biểu thức Yes/No như sau: TRUE nếu đoạn văn bản được tìm thấy trong giá trị tìm kiếm. FALSE nếu ...

0
Hàm UPPER()
0

Hàm UPPER() Chuyển văn bản thành chữ hoa Trả về giá trị văn bản với tất cả các chữ cái viết thường được chuyển thành chữ hoa. Cú pháp UPPER(text) text - ...

0
Hàm TRIM()
0

Hàm TRIM() Văn bản đã xóa khoảng trắng không liên quan Trả về giá trị đã chỉ định, loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối và mỗi khoảng trắng bên trong được ...

0
Hàm TEXT()
0

Hàm TEXT() Chuyển đổi sang dạng Text Trả về giá trị văn bản được chuyển đổi từ đối số đầu vào. Cú pháp TEXT(value, ) value - Giá trị để định dạng. ...

0
Hàm SUBSTITUTE()
0

Hàm SUBSTITUTE() Văn bản có sự thay thế Trả về văn bản kết quả với văn bản đã chỉ định được thay thế bằng văn bản mới. Cú pháp ...

0
Hàm STARTSWITH()
0

Hàm STARTSWITH() Văn bản có bắt đầu bằng đoạn không? Trả về một  giá trị Yes/No như sau: TRUE nếu đoạn văn bản được tìm thấy ở đầu giá trị tìm kiếm. ...

0
Hàm RIGHT()
0

Hàm RIGHT() Ký tự ngoài cùng bên phải của văn bản Trả về số ký tự đã chỉ định ở cuối giá trị văn bản. Nếu số ký tự được trả về lớn hơn độ dài của giá trị ...

0
Hàm OCRTEXT()
0

Hàm OCRTEXT() Trích xuất tất cả văn bản từ một hình ảnh Trả về văn bản xuất hiện trong một hình ảnh. Cú pháp OCRTEXT() image-column - Tên cột chứa hình ...

0
Hàm MID()
0

Hàm MID() Phân đoạn của một chuỗi Trả về số ký tự bắt đầu tại vị trí đã chỉ định trong giá trị văn bản. Nếu lớn hơn độ dài còn lại của văn bản, trả về phần ...

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart