Liệt kê các biểu thức
0
Trừ các giá trị khỏi danh sách
0

Toán tử trừ danh sách ( -) sẽ tạo ra một danh sách mới với các giá trị của danh sách bên trái không có trong danh sách bên phải. Các giá trị của danh sách kết ...

0
Xây dựng danh sách các giá trị
0

Một danh sách có thể được xây dựng từ bất kỳ giá trị nào bằng cách đặt các giá trị đó trong dấu ngoặc nhọn ( {, }). Danh sách phải có ít nhất một giá ...

0
Xây dựng danh sách từ các tham chiếu cột bảng
0

Tham chiếu một bảng và cột với nhau ( tham chiếu cột-bảng ) sẽ tạo ra một danh sách tất cả các giá trị trong cột đó của bảng đó. Lưu ý rằng nếu ...

0
Tạo danh sách bằng hàm LIST()
0

Biểu thức LIST() sẽ xây dựng một danh sách từ bất kỳ sự kết hợp nào của các giá trị, giá trị cột và biểu thức. Các giá trị trong danh sách kết quả ...

0
Xây dựng biểu thức trả về danh sách
0

Các biểu thức sau đây trả về danh sách dưới dạng kết quả của chúng: EXTRACT()- Danh sách các phần tử có thể nhận biết được từ giá trị văn bản. ...

0
Xây dựng các tham chiếu danh sách
0

Một giá trị cột thuộc loại List hoặc EnumList trên cơ sở Ref có thể được hủy tham chiếu để tạo ra một danh sách mới gồm các giá trị từ việc hủy ...

0
Kết hợp danh sách
0

Nội dung của hai danh sách có thể được kết hợp để tạo thành một danh sách mới bằng cách sử dụng toán tử thêm danh sách ( +). Các mục trong danh sách ...

0
Liệt kê các biểu thức
0

Xây dựng các biểu thức danh sách được tính toán động để xác định nội dung của danh sách. Kết hợp danh sách Xây dựng các tham chiếu danh sách Xây ...

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart