Hàm LOG10()

Hàm LOG10()

Logarit cơ số 10 của một giá trị số

Trả về logarit được tính toán với giá trị x cơ số 10 Decimal.

Cú pháp

LOG10(x)

  • x – Bất kỳ loại số nào.

Ví dụ

LOG10(3.14) trả về  0.496929648073215 (tương đương với LOG(3.14, 10))

LOG10(10) trả về  1 (tương đương với LOG(10, 10))

LOG10(100) trả về  2 (tương đương với LOG(100, 10))

LOG10(POWER(10, 6))trả về 6

POWER(10, LOG10(7))trả về 7.00

Nguồn: https://support.google.com/appsheet/answer/10108107?sjid=1229334140093051623-AP

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart