Xây dựng danh sách các giá trị

Một danh sách có thể được xây dựng từ bất kỳ giá trị nào bằng cách đặt các giá trị đó trong dấu ngoặc nhọn ( {}). Danh sách phải có ít nhất một giá trị. Nhiều giá trị thô phải được phân tách bằng dấu phẩy ( ,). Tất cả các giá trị thô trong danh sách phải có cùng kiểu dữ liệu

  • { "Apple", "Banana", "Cherry" } xây dựng một danh sách các giá trị TextAppleBananaCherry.
  • { 1, 2, 3 }xây dựng một danh sách các giá trị Number123.

Trong dấu ngoặc nhọn, các biểu thức được nhận dạng một cách lỏng lẻo nhưng có thể được đánh giá theo những cách không mong muốn hoặc hoàn toàn không được đánh giá. Việc sử dụng biểu thức trong dấu ngoặc nhọn không được khuyến khích! Để sử dụng một giá trị thô có thể được hiểu là một biểu thức, hãy đặt giá trị thô đó trong dấu ngoặc kép ( ").

  • { [Mobile Phone], [Office Phone], [Home Phone] }tạo ra một danh sách các giá trị Text[Mobile Phone][Office Phone][Home Phone]. Vì các giá trị thô dường như là biểu thức nên các biểu thức sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và có thể tạo ra lỗi (ví dụ: nếu một cột không tồn tại), nhưng những biểu thức rõ ràng này sẽ không được đánh giá!
  • { 1, (1 + 1), (6 / 2), ROUND(POWER(2, 2)), ROUND(SQRT(25)) }  tạo ra một danh sách các giá trị Number1116245. Lưu ý rằng những biểu thức này được nhận dạng nhưng không mang lại kết quả như mong đợi!
  • { "(1 + 1)", "(6 / 2)" } tạo ra một danh sách các giá trị Văn bản : (1 + 1)(6 / 2). Lưu ý các biểu thức rõ ràng không được công nhận là biểu thức trong dấu ngoặc kép.

Xem thêm

Liệt kê các biểu thức

Tạo danh sách bằng hàm LIST()

Xây dựng danh sách từ các tham chiếu cột bảng

LIST()

Nếu có thắc mắc về bất kì thông tin nào cũng như cần hỗ trợ về ứng dụng hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 19002049. Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ.

Nguồn: google

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart