Posts Masonry

Hàm MIN()

Hàm MIN()

dùng để lấy ra giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các giá trị. Trả về giá trị thấp nhất trong danh sách. Nếu list là danh sách giá trị trống, sẽ trả về 0. Cú pháp MIN(list) ...

Hàm MAX()

Hàm MAX()

Dùng để lấy ra giá trị lớn nhất trong một danh sách các giá trị. Trả về giá trị cao nhất trong danh sách. Nếu list là danh sách giá trị trống, sẽ trả về 0. Cú pháp MAX(list) list - Danh ...

Hàm LIST()

Hàm LIST()

Danh sách mới Trả về danh sách giá trị mới theo thứ tự được chỉ định. Cú pháp LIST() - Giá trị bất kỳ, cách nhau bằng dấu phẩy. Mọi giá trị phải là loại có thể so sánh được (ví dụ: toàn ...

Hàm INTERSECT()

Hàm INTERSECT()

Các mục chung cho hai danh sách Trả về danh sách các mục chung cho hai danh sách. Cú pháp INTERSECT(list1, list2) list1, list2 - Hai danh sách bất kỳ có thể so sánh được để tìm các ...

Hàm INDEX()

Hàm INDEX()

Một mục danh sách cụ thể Trả về giá trị của một mục trong danh sách dựa trên giá trị chỉ mục của nó hoặc trả về giá trị trống nếu mục đó nằm ngoài danh sách. Cú pháp ...

Hàm IN()

Hàm IN()

Kiểm tra xem một giá trị có nằm trong một danh sách các giá trị hay không Trả về một Yes/No biểu thức như sau: TRUE nếu mục tiêu tìm kiếm khớp với ít nhất một mục trong giá trị tìm ...

Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart