Coupon List

0
Hàm MIN()
Deal
45 phút ago

Hàm MIN()

dùng để lấy ra giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các giá trị. Trả về giá trị thấp nhất trong danh sách. Nếu list là danh sách giá trị trống, sẽ trả về 0. Cú pháp MIN(list) ...
0
Hàm MAX()
Deal
14 giờ ago

Hàm MAX()

Dùng để lấy ra giá trị lớn nhất trong một danh sách các giá trị. Trả về giá trị cao nhất trong danh sách. Nếu list là danh sách giá trị trống, sẽ trả về 0. Cú pháp MAX(list) list - Danh ...
0
Hàm LIST()
Deal
14 giờ ago

Hàm LIST()

Danh sách mới Trả về danh sách giá trị mới theo thứ tự được chỉ định. Cú pháp LIST() - Giá trị bất kỳ, cách nhau bằng dấu phẩy. Mọi giá trị phải là loại có thể so sánh được (ví dụ: toàn ...
0
Hàm INTERSECT()
Deal
16 giờ ago

Hàm INTERSECT()

Các mục chung cho hai danh sách Trả về danh sách các mục chung cho hai danh sách. Cú pháp INTERSECT(list1, list2) list1, list2 - Hai danh sách bất kỳ có thể so sánh được để tìm các ...
0
Hàm INDEX()
Deal
17 giờ ago

Hàm INDEX()

Một mục danh sách cụ thể Trả về giá trị của một mục trong danh sách dựa trên giá trị chỉ mục của nó hoặc trả về giá trị trống nếu mục đó nằm ngoài danh sách. Cú pháp ...
0
Hàm IN()
Deal
18 giờ ago

Hàm IN()

Kiểm tra xem một giá trị có nằm trong một danh sách các giá trị hay không Trả về một Yes/No biểu thức như sau: TRUE nếu mục tiêu tìm kiếm khớp với ít nhất một mục trong giá trị tìm ...
0
Hàm COUNT()
Deal
18 giờ ago

Hàm COUNT()

Dùng để đếm số lượng các giá trị trong một danh sách các giá trị. Cú pháp COUNT(list) list - Danh sách các giá trị Ví dụ: COUNT(SELECT(Sản phẩm,( = .))) COUNT(Orders): Tổng ...
0
Hàm ANY()
Deal
19 giờ ago

Hàm ANY()

Hàm này dùng để lấy ra một giá trị ngẫu nhiên từ một danh sách các giá trị Cú pháp ANY(list) list - Danh sách các giá trị Ví dụ: ANY(LIST(1, 2, 3))trả về 1 (Số) ANY({"Red", ...
0
Hàm LINKURL()
Deal
19 giờ ago

Hàm LINKURL()

Hàm này dùng để tạo ra một liên kết đến một trang web bất kỳ Cú pháp LINKURL(url) Trong đó, url là địa chỉ của trang web cần liên kết đến. Ví dụ LINKURL(https://app.appsheet.vn/) ...
0
Hàm LINKTOVIEW()
Deal
19 giờ ago

Hàm LINKTOVIEW()

Hàm này dùng để tạo ra một liên kết đến một chế độ xem bất kỳ trong cùng ứng dụng hoặc một ứng dụng khác Cú pháp LINKTOVIEW(view-name) Trong đó, view-name là tên của chế độ xem cần liên kết ...
0
Hàm LINKTOROW()
Deal
19 giờ ago

Hàm LINKTOROW()

Hàm này dùng để tạo ra một liên kết đến một chế độ xem kiểu Detail hoặc Form trong cùng ứng dụng hoặc một ứng dụng khác, và hiển thị chi tiết của một hàng cụ thể trong bảng dữ liệu. Cú pháp ...
0
Hàm LINKTOPARENTVIEW()
Deal
Xây dựng liên kết sâu tới View Trả về một  liên kết sâu (giá trị App) cho View gốc. Người dùng ứng dụng có thể nhấp vào liên kết để quay lại View gốc (giống với chức năng mà nút quay lại AppSheet ...
Ecommerce Hub AppSheet VN
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart